Medelas løsninger til brystmælks sikkerhed og infektionskontrol på neonatalafdelinger

Gennem en kombination af nytænkende produkter og viden bestræber Medela sig på at støtte hospitaler i deres tiltag for at optimere brystmælksprocesserne. I denne sammenhæng rettes fokus mod infektionskontrol og sikkerhed for at bevare brystmælkens kvalitet i så vid udstrækning som muligt frem til det tidspunkt, hvor den gives til spædbarnet.

Hygiejnisk opsamling af brystmælk

Mælk kan blive kontamineret på et hvilket som helst punkt på vejen, når den kommer i kontakt med fremmede overflader. Kontaminerede pumper er især blevet identificeret som samlingssted for bakterier, specielt efter de har været anvendt af flere mødre og er blevet utilstrækkeligt rengjort mellem hver brug. Hygiejnisk opsamling af mælk bør derfor begynde før udpumpning:

 • Mødre skal opretholde normal brysthygiejne. Yderligere rengøring af brystet før udpumpning af mælk er ikke nødvendig.
 • Det anbefales, at mødre, der bruger en brystpumpe, vasker og tørrer hænderne grundigt før udpumpning.
 • Det anses for at være bedste praksis at tørre hænderne i rene papirhåndklæder til engangsbrug samt at lukke for vandhaner på en måde, der ikke kontaminerer hænderne igen.
 • Mødre, som pumper ud, og især plejepersonalet, bør have kortklippede negle og undlade at bære smykker.

Symphony Brystpumpesystem

Brystpumper og pumpesæt er potentielle bærere af patogene mikroorganismer. Hver enkelt mor skal derfor have sit eget pumpesæt, som består af brysttragt, konnektor, ventilhoved, ventilmembran, flaske, slange, membranhat og beskyttelsesmembran.

Medelas beskyttelsessystem mod overløb af mælk

Medela Symphony brystpumpe pumpesæt

Medelas Symphony brystpumpesystem er udviklet, så det minimerer risikoen for kontaminering. Takket være det innovative beskyttelsessystem mod overløb af mælk, kaldet Media Separation, opnås der en adskillelse af pumpen og mælken, hvilket forhindrer potentiel krydskontaminering mellem mødre. Denne egenskab gør Symphony til en hygiejnisk brystpumpe til flere brugere.

For det første har Medelas brysttragte et værn mod sprøjt, der leder mælkestrømmen direkte ned i opsamlingsflasken. For det andet anbringes beskyttelsesmembranen til Media Separation på pumpen sammen med membranhatten. Denne beskyttelsesmembran hjælper med at sikre, at der ikke kan flyde mælk ind i brystpumpen. Moderen fjerner blot hele sit pumpesæt, inklusive slanger, beskyttelsesmembran og membranhat, fra Symphony, så den er klar til, at den næste mor kan bruge den.

Opsamlingsbeholdere og pumpesæt

Medelas opsamlingsbeholdere og pumpesæt er en integreret del af Symphony pumpesystemet. Når der skal vælges opsamlingsbeholdere og pumpesæt til brug på neonatalafdelingen, afhænger valget af mange faktorer, herunder nationale bestemmelser, interne retningslinjer, sterilisationsanlæg og miljøhensyn.

For at imødekomme de enkelte hospitalers forskelligartede behov leverer Medela tre typer opsamlingsbeholdere og pumpesæt:

 • Til engangsbrug og Ready-to-Use
 • Til engangsbrug og steril
 • Til flergangsbrug

Engangsprodukter

Medelas engangsprodukter fås som Ready-to-Use eller EO-sterile produkter. De er beregnet til engangs- eller et-døgnsbrug på hospitaler uden behov for rengøring før første brug. Engangsprodukter er et attraktivt valg for hospitaler, der ikke har tiden, ressourcerne eller infrastrukturen til behandling af flergangsprodukter i store mængder, eller hvor det ikke er rentabelt rent økonomisk.

Ready-to-Use

Medela skilt klar til brug

Medelas Ready-to-Use-produkter er hygiejnisk sikre at bruge uden forudgående rengøring (Deutsches Beratungszentrum für Hygiene, 2014).

Steril

Medela skilt sterilt

Medelas sterile produkter er valideret i henhold til EN-/ISO-standarderne for sterilt medicinsk udstyr. "Steriliserede" eller "præsteriliserede" produkter må ikke forveksles med "sterile" produkter. Det er kun ordet og symbolet "STERIL", der garanterer, at produktet rent faktisk er sterilt.

Flergangsprodukter

Til hospitaler med etablerede sterilisationsprocesser tilbyder Medela autoklaverbare pumpesæt og flasker. Disse kan anvendes af flere mødre efter sterilisation mellem brugere. For hospitaler, der råder over validerede rengøringsprocesser, -udstyr og -personale, kan Medelas flergangsprodukter være et godt valg både økonomisk og miljømæssigt.

Kontakt jeres lokale Medela salgsrepræsentant for at få en vurdering af jeres prioriteter og hvilken valgmulighed, der er den bedste for jer.

Brysttragte og beholdere: kan tilpasses alle behov og processer

Brysttragte til brug på hospitalet fås i forskellige størrelser, så alle mødres behov kan dækkes.

Medela engangssutteflasker 250 ml 150 ml og 80 ml

Medelas opsamlingsbeholdere har en præcis og lille skalainddeling, så mængden af udpumpet brystmælk nemt og nøjagtigt kan kontrolleres. De fås i flere forskellige størrelser fra 35 til 250 ml.

Medelas colostrumbeholder til engangsbrug er udviklet specielt til plejepersonale og mødre. Beholderen er udviklet til nænsom håndtering af små mængder brystmælk. Den runde bund gør det let for brugeren at trække mælk fra beholderen op i en sprøjte. Når det er så let at trække mælken op, kan risikoen for, at mælken kontamineres under håndteringen, minimeres.

Medelas flasker til brystmælk, opbevaringsbeholdere, madningsprodukter og brystpumpesæt er fremstillet af materialer af fødevarekvalitet, som er BPA-frie.

Hygiejniske håndterings- og opbevaringsrutiner

Hygiejniske rutiner efter udpumpning er lige så vigtige som dem, der udføres før og under udpumpning. For at minimere risikoen for bakterievækst og infektion bør disse handlinger udføres efter udpumpning:

 • De udvendige overflader på hospitalets brystpumper og pumpesæt, især dem der berøres af mødrene eller personalet, bør tørres af med desinficeringsmiddel eller desinficerende vådservietter, hver gang udstyret har været i brug.
 • Den overflade, som rengjorte pumpesætdele anbringes på, bør også tørres af med desinficeringsmiddel eller desinficerende vådservietter.
 • Pumpesætdele, der kommer i kontakt med mælk, bør skilles fuldstændig ad og rengøres grundigt efter hver brug. De skal skylles i koldt vand for at fjerne rester af mælk og derefter vaskes med flydende opvaskemiddel og vand enten under rindende vand eller i en ren skål, der udelukkende bruges til det formål. Der kan anvendes patientspecifikke flaskerensere til at rengøre delene, især smalle sprækker.
 • Når de er blevet vasket, skal delene skylles grundigt og derefter lægges til tørre på en desinficeret overflade. Tørring med en ren klud kan være acceptabelt; alternativt er lufttørring en anden mulighed. Når pumpesætdelene er rene og tørre, skal de fjernes fra området omkring vasken for at forebygge kontaminering fra sprøjt fra vasken.

På neonatalafdelingen er det nødvendigt at overføre og opbevare udpumpet mælk. Det indebærer en potentiel risiko for tab af næringsstoffer og for kontaminering. Neonatalafdelingen skal optimere opbevaringsforholdene for at minimere tabet af næringsstoffer, vækstfaktorer og mange andre beskyttende komponenter i mælken, samtidig med at risikoen for kontaminering på neonatalafdelingen eller i moderens hjem minimeres. Både over tid og på grund af svingende temperaturer mister brystmælkens komponenter deres kraft, mens risikoen for vækst af patogener stiger.

Den rigtige mælk til det rigtige spædbarn

Korrekt mærkning er en af forudsætningerne for sikker håndtering. Metoder såsom at hver enkelt mor får tildelt opbevaringsbokse, der opbevares i en fryser eller et køleskab, samt stregkoder, der som oftest anvendes i mælkebanker, kan også være en fordel. I lighed med håndtering af andre kritiske væsker på hospitalet er princippet om "fire øjne" blevet anbefalet til fordeling af brystmælk til spædbørn.

Fortrykte etiketter

Medelas fortrykte etiketter bidrager til at sikre sporbarheden. Medelas etiketter skal udfyldes med følgende data:

 • Spædbarnets navn
 • Dato for udpumpning
 • Tidspunkt for udpumpning
 • Mængden af udpumpet mælk

Disse oplysninger bidrager til, at mælken fra moderen gives til hendes eget spædbarn i den rigtige rækkefølge. Derudover viser etiketten den nøjagtige mængde, hvilket kan være svært at vurdere, hvis mælkebeholderen ikke stod op under indfrysningen.

Etiketter hjælper med at følge den generelle regel om så vidt muligt at anvende frisk mælk og introducere spædbarnet for colostrum først. Dette følger princippet om "først ind, først ud" (FIFU). Det vil sige, at den mælk, der pumpes ud først, bør gives først, hvis der ikke er adgang til frisk mælk.

Korrekt opbevaring

Brystmælk skal sættes i køleskab eller fryses ned så hurtigt som muligt, hvis den ikke anvendes inden for fire timer efter udpumpning. Hvert enkelt hospital bør have en politik for rådgivning af mødre om opbevaringsbeholdere, -forhold og -tider samt specifikke anbefalinger for skelnen mellem donormælk og egen mors mælk, især når der er tilsat berigelse. Mødre, der transporterer mælk fra hjemmet til hospitalet, skal instrueres i at holde mælken kølig under transporten ved hjælp af køletasker.

Retningslinjer for opbevaring af brystmælk på neonatalafdelingen

Retningslinjer for opbevaring og optøning af mælk vil variere i forhold til miljøet og spædbarnets medicinske tilstand. I alle tilfælde bør opbevaringstiderne holdes så korte som muligt. Følgende anbefalinger er forskningsbaserede og dækker brystmælkens vej på neonatalafdelingen.

Pasteurisering og brug af donormælk

Pasteurisering er en proces, der ofte anvendes til at nedsætte bakteriemængden og eliminere vira, der kan overføres fra en mor til hendes mælk. Når mælken fra et spædbarns egen mor enten ikke er tilgængelig eller ikke er acceptabel på neonatalafdelingen, er pasteuriseret donormælk den næstbedste valgmulighed. Ulempen ved de aktuelle pasteuriseringsprocesser er, at visse immunologiske og ernæringsmæssige komponenter går tabt. Tabet af brystmælkens antimikrobielle egenskaber betyder, at bakterievækstraten er højere i pasteuriseret brystmælk end i ubehandlet brystmælk.

Medela tilbyder flasker, der kan modstå pasteuriseringstemperaturer, og som egner sig til de mælkemængder, der håndteres i centraliserede mælkekøkkener eller i mælkebanker. Derudover fungerer Symphony brystpumpesystemet, der er beregnet til flere brugere, og det tilhørende hygiejniske pumpesæt som hjælpemiddel til opsamling af mælk fra donorer.

Berigelse

På grund af den store mængde næring, som for tidligt fødte spædbørn kræver, anbefales berigelse til spædbørn, der fødes med en vægt under 1.500 g. Trods fordelene ved berigelse er bakterievæksten i mælk, der opbevares ved køleskabstemperatur, signifikant større i beriget mælk end i ikke-beriget mælk. Det påvirker derfor anbefalingerne vedrørende opbevaring.

Det er blevet fremført, at tilsætning af berigelsesprodukter ved brug af aseptisk teknik ved rumtemperatur eller lavere er med til at minimere ændringerne i osmolalitetsværdier.

Sikker, hygiejnisk og nænsom opvarmning af brystmælk

Optøning og opvarmning af brystmælk er de sidste stadier i klargøringen af mælken til madning. Styring af mælkens temperatur er ikke kun vigtig for at bevare dens integritet, men kan også være gavnligt for højrisikospædbarnet. Væsker såsom saltvand og blod opvarmes som regel før infusion for at undgå fald i spædbarnets kropstemperatur. I tråd hermed har der været fremsat teorier om, at mælkens temperatur også kan påvirke spædbarnets kropstemperatur. Opvarmning af måltider til nyfødte er derfor blevet almindelig praksis på mange neonatalafdelinger ud fra den tanke, at opvarmning af måltider til kropstemperatur kan forbedre spædbørns sundhedsresultater, for eksempel spædbarnets evne til at tåle sondemadning.

Vandbaserede metoder er blevet benyttet til både optøning og opvarmning af brystmælk. Disse indebærer som regel placering af flasker eller beholdere med mælk i vandbade eller i vandfyldte beholdere, hvor temperaturen ikke må overstige 37 °C. Det er en udfordring at regulere og opnå en optimal temperatur med disse forskellige vandbaserede metoder. Desuden kan vand, især når det er lunt, indeholde patogener.

Historisk set er anvendelse af kontamineret hospitalspostevand i flaskevarmere blevet identificeret som en kilde til nosokomielle infektioner og udbrud på neonatalafdelinger. Som følge heraf anvender nogle neonatalafdelinger nu tørre, vandfri varmere såsom Medelas Calesca.

Medela tilbyder Calesca, som er en vandfri opvarmnings- og optøningsenhed, der er med til at optimere og standardisere behandlingen af brystmælk og minimere de udfordringer, som håndtering af brystmælk indebærer. Formålet med Calesca, der er udformet til individuel pleje på neonatalafdelingen, er at bevare brystmælkens integritet ved at varme den op til omkring kropstemperatur uden at udsætte den for høje temperaturer.

Kildehenvisninger

Schanler, R.J. et al. Breastmilk cultures and infection in extremely premature infants. J Perinatol 31, 335-338 (2011).

Boo, N.Y., Nordiah, A.J., Alfizah, H., Nor-Rohaini, A.H., & Lim, V.K. Contamination of breast milk obtained by manual expression and breast pumps in mothers of very low birthweight infants. J Hosp Infect 49, 274-281 (2001).

 

el-Mohandes, A.E., Schatz, V., Keiser, J.F., & Jackson, B.J. Bacterial contaminants of collected and frozen human milk used in an intensive care nursery. Am J Infect Control 21, 226-230 (1993).

Tan, L., Nielsen, N.H., Young, D.C., & Trizna, Z. Use of antimicrobial agents in consumer products. Arch Dermatol 138, 1082-1086 (2002).

Aiello, A.E., Larson, E.L., & Levy, S.B. Consumer antibacterial soaps: Effective or just risky? Clin Infect Dis 45 Suppl 2, S137-S147 (2007).

Pittet, D., Allegranzi, B., & Boyce, J. The World Health Organization guidelines on hand hygiene in health care and their consensus recommendations. Infect Control Hosp Epidemiol 30, 611-622 (2009).

Human Milk Banking Association of North America 2011 Best practice for expressing, storing and handling human milk in hospitals, homes, and child care settings (HMBANA, Fort Worth, 2011).

Brown, S.L., Bright, R.A., Dwyer, D.E., & Foxman, B. Breast pump adverse events: Reports to the food and drug administration. J Hum Lact 21, 169-174 (2005).

Jones, B. et al. An outbreak of Serratia marcescens in two neonatal intensive care units. J Hosp Infect 46, 314-319 (2000).

Deutsches Beratungszentrum für Hygiene. Conclusion of the Risk Assessment of the Production Method for “Ready-to-Use” Products (2014).

DIN EN ISO 11135-1. Sterilization of health care products – Ethylene oxide – Part 1: Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices.

DIN EN ISO 11607-1. Packaging for terminally sterilized medical devices – Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems, DIN EN ISO 11607-2. Packaging for terminally sterilized medical devices – Part 2: Validation requirements for forming, sealing and assembly processes. Gilks, J., Price, E., Hateley, P., Gould, D., & Weaver,G. Pros, cons and potential risks of on-site decontamination methods used on neonatal units for articles indirectly associated with infant feeding, including breast pump collection kits and neonatal dummies. J Infect Prev 13, 16-23 (2012).

Meier, P.P., Engstrom, J.L., Mingolelli, S.S., Miracle, D.J., & Kiesling, S. The Rush Mothers’ Milk Club: Breastfeeding interventions for mothers with very-lowbirth-weight infants. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 33, 164-174 (2004).

American Academy of Pediatrics - Section on Breastfeeding. Breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics 129, e827-e841 (2012)

Dougherty, D. & Nash, A. Bar coding from breast to baby: A comprehensive breast milk management system for the NICU. Neonatal Netw 28, 321-328 (2009).

Drenckpohl, D., Bowers, L., & Cooper, H. Use of the six sigma methodology to reduce incidence of breast milk administration errors in the NICU. Neonatal Netw 26, 161-166 (2007).

Eglash, A. ABM clinical protocol #8: Human milk storage information for home use for full-term infants (original protocol March 2004; revision #1 March 2010). Breastfeed Med 5, 127-130 (2010).

Centers for Disease Control and Prevention. Assisted Reproductive Technology. http://www.cdc.gov/art/ (2012).

Food and Drug Administration. Breast milk. http://www.fda.gov/medicaldevices/productsandmedicalprocedures/homehealthandconsumer/consumerproducts/breastpumps/ucm061952.htm (2012).

Kurath, S., Halwachs-Baumann, G., Muller, W., & Resch, B. Transmission of cytomegalovirus via breast milk to the premat. Clin Microbiol Infect 16, 1172-1178 (2010).

National Institute for Health and Care Excellence. Donor milk banks: The operation of donor milk bank services. 2010. http://www.nice.org.uk/guidance/CG93/chapter/1-Guidance (2014).

Christen, L., Lai, C.T., Hartmann, B., Hartmann, P.E., & Geddes, D.T. The effect of UV-C pasteurization on bacteriostatic properties and immunological proteins of donor human milk. PLoS One 8, e85867 (2013).

American Academy of Pediatrics - Committee on Nutrition. Nutritional needs of low-birth-weight infants. Pediatrics 75, 976-986 (1985).

Jocson, M.A., Mason, E.O., & Schanler, R.J. The effects of nutrient fortification and varying storage conditions on host defense properties of human milk. Pediatrics 100, 240-243 (1997).

Barash, J.R., Hsia, J.K., & Arnon, S.S. Presence of soil-dwelling clostridia in commercial powdered infant formulas. J Pediatr 156, 402-408 (2010).

WHO. Safe preparation, storage and handling of powdered infant formula guidelines (2007).

Knobel, R. & Holditch-Davis, D. Thermoregulation and heat loss prevention after birth and during neonatal intensive-care unit stabilisation of extremely low-birthweight infants. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 36, 280-287 (2007).

Meier, P. Bottle- and breast-feeding: Effects on transcutaneous oxygen pressure and temperature in preterm infants. Nurs Res 37, 36-41 (1998).

Eckburg, J.J., Bell, E.F., Rios, G.R., & Wilmoth, P.K. Effects of formula temperature on postprandial thermogenesis and body temperature of premature infants. J Pediatr 111, 588-592 (1987).

Gonzales, I., Durvea, E.J., Vasquez, E., & Geraghty, N. Effect of enteral feeding temperature on feeding tolerance in preterm infants. Neonatal Netw 14, 39-43 (1995).

Büyükyavuz, B.I., Adiloglu, A.K., Onal, S., Cubukcu, S.E., & Cetin, H. Finding the sources of septicemia at a neonatal intensive care unit: Newborns and infants can be contaminated while being fed. Jap J Infect Dis 59, 213-215 (2006).

The Regulation and Quality Improvement Authority. Independent review of incidents of Pseudomonas aeruginosa infection in neonatal units in Northern Ireland - Final report (2012).

Molina-Cabrillana, J. et al. Outbreak of Pseudomonas aeruginosa infections in a neonatal care unit associated with feeding bottles heaters. Am J Infect Control 41, e7-e9 (2013).